ADMINISTRATION

Fondadministration
ISEC Services AB
Funktionen för fondadministration har genom uppdragsavtal delegerats till ISEC Services AB. Avtalets bakgrund är att bolaget önskat öka säkerheten för fondens andelsägare genom att anlita en firma med stor erfarenhet av fondadministration. Bolaget har därutöver bedömt att det är mer kostnadseffektivt att outsourca dessa tjänster då uppdragstagaren har en fungerande och välbyggd infrastruktur och systemstöd. För bolaget att bygga upp en motsvarande struktur skulle innebära en omfattande ekonomisk belastning. Uppdragstagaren har dessutom ett stort antal kunder inom den finansiella sektorn och har omfattande erfarenhet av denna typ av tjänster. Vidare har uppdragstagaren lång erfarenhet och väletablerade rutiner och processer med fondens val av förvaringsinstitut, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).