BASFAKTA

FONDEN

NAMN
Elementa
PORTFÖLJFÖRVALTARE
Marcus Wahlberg
ISIN-KOD
SE0006852281
TYP
Specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
STARTDATUM
5 mars 2015
BASVALUTA
SEK

STRATEGI
Analysdriven absolutavkastande specialfond som är långsiktig och har Norden som huvudmarknad. Inriktning små/medelstora bolag.

MEDEL
Aktier lång och kort samt företagsobligationer.
AVKASTNINGSMÅL
Minst 12 %, efter kostnader och avgifter, i snitt över rullande treårsperioder.

TECKNING
Månadsvis
TECKNINGSANMÄLAN
Senast 5 bankdagar före den sista bankdagen i månaden.
INLÖSEN
Månadsvis
INLÖSENANMÄLAN
Senast 15 bankdagar före den sista bankdagen i månaden.
MINSTA INVESTERING
SEK 50 000, därefter kompletterande insättningar om lägst SEK 5 000.
FAST ERSÄTTNING
1,5 % årligen. Debiteras månadsvis i efterskott.
AVKASTNINGSTRÖSKEL
Beräknas utifrån 5 % årligen med kollektiv ”high watermark”.
PRESTATIONSERSÄTTNING
25 % över avkastningströskeln. Debiteras månadsvis i efterskott.

TILLSYNSMYNDIGHET
FÖRVARINGSINSTITUT
REVISOR
Ernst & Young, Mona Alfredsson
FONDADMINISTRATION
RISKKONTROLL
ISEC Services AB, Stefan Dahl
COMPLIANCE
Apriori Advokatbyrå AB, Cecilia Wennerholm

FÖRVALTNINGSBOLAG
Elementa Management AB
ORGANISATIONSNUMMER
559026-1946
BOLAGETS BILDANDE
2015
SÄTE
Stockholm
AKTIEKAPITAL
SEK 1 332 000
ADRESS
Linnégatan 6, SE-114 47 Stockholm
TELEFON
+46 (0)8-660 02 25
FAX
+46 (0)8-124 505 91
E-POST
WEBBPLATS