INRIKTNING

Elementa är en analysdriven absolutavkastande specialfond med långsiktig investeringshorisont. Fonden använder sig av blankning och kan även investera i företagsobligationer. Att förstå affärsmodeller och hitta bolag med uthålliga konkurrensfördelar samt förmåga att generera både kassaflöde och tillväxt är viktiga parametrar för Elementa. Elementa är värdeorienterad vilket betyder att värderingen ska vara attraktiv sett till potentialen. Elementa tänker långsiktigt även vad gäller fondens blankningar och försöker hitta bolag med svaga positioner på marknader där de långsiktiga trenderna är ogynnsamma. Fondens huvudfokus är mindre och medelstora bolag både för investeringar och blankningar. Fondens mål är att med ett väl avvägt risktagande uppnå maximal avkastning oberoende av aktiemarknadens utveckling.

  • Bolag med tillväxt och kassaflöde rimligt värderade i förhållande till potentialen
  • Huvudinriktning små̊ och medelstora bolag både för investeringar och blankningar
  • Långsiktig horisont både för investeringar och blankningar
  • Fokus på absolut avkastning snarare än hedging
  • Bra idéer får stor andel av tillgångarna
  • Möjlighet att investera i företagsobligationer när rätt möjlighet ges
  • Nordisk fokus med möjlighet att investera upp till 25 % utanför Norden

”elementa är absolutavkastande med målsättningen att ge andelsägarna en hög avkastning över tid, oberoende av den generella marknadsutvecklingen. förvaltningen är analysdriven och med norden som huvudmarknad. fonden inriktar sig på små och medelstora bolag både för investeringar och blankningar. fonden kan investera såväl i aktier som i företagsobligationer.”

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar (inklusive börshandlade fonder, så kallade etf:er) och på konto hos kreditinstitut.