INTERNT REGELVERK

Bästa möjliga resultat
Elementa Management AB genomför transaktioner för fonden Elementa. För att uppnå bästa möjliga resultat tar bolaget hänsyn till pris och tillhörande kostnader, snabbhet och sannolikhet för utförande och avveckling, transaktionens storlek och art, samt andra för utförandet väsentliga förhållanden.

Läs bolagets riktlinjer för bästa möjliga resultat.

Ersättningspolicy
Bolagets ersättningsregler är utformade enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:10). Ersättningsreglerna är utformade så att det uppmuntrar till goda prestationer och attraherar nya medarbetare, samtidigt som de överensstämmer med bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen. Ersättningsreglerna skall motverka överdrivet risktagande, intressekonflikter samt främja en sund och effektiv riskhantering. I dagsläget ingår bolagets anställda inom kategorin särskilt reglerad personal och bolaget har beslutat att inte tillämpa någon rörlig ersättning.

Läs bolagets ersättningspolicy.

Incitament
Elementa Management AB förvaltar fonden Elementa. Bolaget uppbär ersättning från fonden, dels i form av en fast förvaltningsavgift och dels i form av ett prestationsbaserat arvode enligt fondbestämmelserna. Bolaget kan komma att ingå avtal med distributörer som förmedlar fonden och med institutionella investerare. Vid sådana eventuella avtal kan bolaget komma att betala en ersättning i form av en procentsats av det förvaltningsarvode bolaget erhåller på det kapital distributörerna förmedlar och den institutionella investeraren investerat. Bolaget erhåller ingen ersättning från tredje part i samband med transaktioner för fondens räkning.

Närmare information lämnas kostnadsfritt på begäran till andelsägare. Vänligen skicka i så fall ett mail till info@elementamanagement.se.

Ägarpolicy
På uppdrag av andelsägarna utövar Elementa Management AB en ägarroll i de bolag som fonden Elementa investerar i. Strategier för användning av rösträtter skall uteslutande användas med andelsägarnas gemensamma intressen. Det övergripande målet med bolagets förvaltning och agerande i ägarfrågor är att över tid, med ett väl avvägt risktagande, ge andelsägarna bästa möjliga avkastning på lång sikt. I övrigt skall bolaget verka för att företag som fonden investerar i agerar enligt relevanta koder samt i övrigt enligt god sed på aktiemarknaden. Mer information om branschens riktlinjer i dessa frågor finns på www.fondbolagen.se.

Läs bolagets ägarpolicy.