KAPITALTÄCKNING

Ett fondbolag som utför diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument skall i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd, Europaparlamentets och rådets förordning nr 575/2013 (CRR) samt Kommissionens genomförande förordning (EU) nr 1423/2013, lämna periodisk information om kapitaltäckning.

Kapitalbas
Kapitalbasen består endast av kärnprimärkapital. I bolagets kärnprimärkapital ingår aktiekapital samt balanserat resultat.

Kapitalkrav
De regulatoriska minimikapitalkraven är det högsta av följande:

1. 125 000 EUR (startkapital) + 0,02 % av det belopp med vilket fondförmögenheten överstiger ett belopp motsvarande 250 miljoner euro.
2. Summan av kapitalkraven för kreditrisker och marknadsrisker.
3. 25 % av föregående års fasta kostnader.

RAPPORT KAPITALTÄCKNING