KÖPA & SÄLJA ANDELAR

Teckning
Anmälan om teckning måste vara bolaget tillhanda senast 5 bankdagar före den sista bankdagen i månaden och likvid inbetald på fondens klientmedelskonto (5851-11 068 71) senast 2 bankdagar före den sista bankdagen i månaden.

1. Fyll i blanketten Teckning med efterfrågad information.
2. Bifoga en vidimerad kopia på giltig id-handling.
3. Posta originalhandlingar, alternativt faxa eller e-posta inscannade kopior till adressalternativen nedan.

Inlösen
Anmälan om inlösen måste vara bolaget tillhanda senast 15 bankdagar före den sista bankdagen i månaden. Likvidbeloppet kommer finnas tillhanda på andelsägarens bankkonto senast den femte bankdagen efter månadsskiftet.

1. Fyll i blanketten Inlösen med efterfrågad information.
2. Posta originalhandlingar, alternativt faxa eller e-posta inscannade kopior till adressalternativen nedan:

Elementa Management AB
Linnégatan 6
SE-114 47 Stockholm
info@elementamanagement.se
Fax: +46 (0)8-124 505 91