OBEROENDE VÄRDERING

Oberoende värdering
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Elementa Management AB har ingått uppdragsavtal med Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) avseende tillhandahållande av värderingstjänster. Avtalets bakgrund är att bolaget önskat öka säkerheten för fondens andelsägare genom att anlita ett företag med stor erfarenhet vad gäller fondrelaterade tjänster och värdering.

Uppdragstagaren har tillstånd att bedriva bankrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn och värderingen hanteras separat från uppdragstagarens övriga verksamheter.