ORGANISATION

Bolaget
Elementa Management AB leds av bolagets grundare, Marcus Wahlberg (CEO) och Filip von Uexküll (COO). Bolagets styrelseordförande är Matts Ekman som har en omfattande erfarenhet och kunskap om finanssektorn, bl.a. genom sina uppdrag som styrelseordförande i Carnegie Fonder AB och som tidigare finansdirektör inom koncernerna Vattenfall och Electrolux.

Bolaget har valt att outsourca centrala funktioner till välkända och etablerade företag som redan idag har liknande uppdrag till andra fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Genom detta säkerställs att kritiska funktioner, såsom riskhantering och regelefterlevnad, utförs av oberoende parter vilket i sin tur leder till att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden kan upprätthållas. Dessutom medför valet av organisation en effektiv kostnadspolitik att jämföra med om bolaget behövt anställa motsvarande kompetens.