RISKPROFIL

Förvaltningen av Fonden är analysdriven och riskanalysen görs följaktligen under processen att hitta investeringar och blankningar. Elementa analyserar risker i bolagen och branscherna. Fonden styrs inte av en förutbestämd nivå på standardavvikelse vilken inte anses vara av större betydelse för en investerare som är långsiktig.

Fondens standardavvikelse kan komma att variera över tid. Dock är målet för Fonden att inte ta högre risk, mätt som standardavvikelse, än aktieindex.

Fonden använder sig av blankning. Målet för varje enskild blankning är att leverera avkastning på egna meriter. Detta medför även effekten att hela portföljen till viss del skyddas mot generella marknadsnedgångar. Elementa har på detta sätt även möjlighet att generera absolutavkastning oavsett om den generella marknaden går upp, ned eller sidledes.

Nettoexponeringen kommer normalt att variera mellan -30 % till +50 % men kan komma att vara lägre eller högre. Nettoexponering är marknadsvärdet av Fondens långa minus korta positioner samt exponering via derivat i förhållande till fondförmögenheten, uttryckt som procent.

Fonden utsätts bland annat för likviditetsrisk vilket är risken att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt pris. Fonden kommer att ha positioner både i bolag med likvida aktier och de med begränsad likviditet i aktien. Detta kan komma att innebära en ökad risk för Fonden. Vid sammansättningen av Fondens portfölj beaktas likviditeten så att en tillräcklig sammanlagd likviditet säkerställs. Dessutom måste fondandelsägare meddela om inlösen i god tid före utbetalning vilket ger ytterligare ett skydd.

Riskmätning och riskkontroll utförs, oberoende från förvaltningen, av ISEC Services enligt uppdragsavtal med bolaget. Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).